Klik dan lihat

Thursday, December 31, 2009

Islam VS ekonomi 1israel

Kita berbicara soal ekonomi Islam (mu'amalah maliyah). Dalam perkara penerbitan fatwa dalam bidang mu'amalah maliyah dipercayai menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama suni, iaitu Al-quran, Hadis Nabawi, ijma ', dan qiyas, serta menggunakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama; iaitu, istihsan , istishab, dzari'ah, dan 'urf.

Dalam proses penerbitan fatwa dianggarkan mempelajari empat mazhab suni, iaitu imam mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali, disamping pertimbangan lain yang bersifat temporal dan kondisional. Oleh kerana itu, perlu mengkaji secara saksama dan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sifat fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi Islam dari segi dasar perumusannya, sosial-ekonomi disekelilingnya dan respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa itu.

Fatwa-fatwa ekonomi Islam yang boleh disebutkan, dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa merujuk pada urutan tingkatan; Al-quran, Sunat Nabawi, ijma'-qiyas, serta dalil global lain.

Hal ini masih harus dilengkapi dengen carian dan kajian kepada pendapat-pendapat oara imam mazhab terdahulu. Kemudian meminta pandangan para ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

Dalam prosedur penetapa fatwa tentang fasal 3 ayat 2 dan 3 disebutkan mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath'iy) hendaklah Majlis Fatwa menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur selepas diketahui ada nas (teks) daripada Al-Quran dan sunah. Dalam masalah yang berlaku khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih selepas memerhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh muqaran yang berkaitan dengan pen-tarjih-an.

Sebaiknya,disepakati dan seharusnya cara penulisan dan format keputusan Majlis Fatwa biasanya mengemukakan bahawa Majlis telah mengadakan siding pada tangga tertentu berkenaan dengan adanya soalan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa dipilih.

Dalil bagi kebanyakan fatwa bermula berdasarkan ayat Al-Quran disertai hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fekah dalam Bahasa Arab. Dalil secara akal (rasional) dan pendapat para pakar juga kadangkala disertakan sebagai keterangan pendukung. Selepas itu barulah kenyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan perkara itu dinyatakan di bahagian akhir.

Pengujian terhadap corak pemikiran hukum ekonomi Islam, dilihat dari fatwa-fatwa majlis dapat dilihat dari majlis fatwa tentang bunga bank.Islam menetapkan suatu keputusan bahawa bunga bank termasuk riba nasiah yang haram hukumnya. Keputusan ini melibatkan sejumlah ahli ulama

Keputusan tentang bunga (interest) itu terdiri atas dua bahagian: konsideran dan ketetapan. Ketetapannya terdiri atas empat bahagian: pengertian bunga bank, hukum bunga bank, hukum Bermu'amalah dengan bank konvensional, dan dasar-dasar penetapan fatwa.

seharusnya Ketetapan ijtima 'ulama majlis fatwa tentang bunga bank terdiri atas tiga bahagian: pertama, pengertian bunga dan riba. Bunga bank adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman wang yang dikira daripada pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan anfaat / keputusan pokok tersebut, berdasarkan lamanya pinjaman (durasi), dan diperhitungkan secara pasti di awal berdasarkan prosentase. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa ganjaran yang terjadi kerana penggantungan dalam bayaran yang diperjanjikan dahulu. Ini adalah riba nasi'ah.

Kedua, ketetapan bahawa amalan pembungaan wang dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan bank wang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya.

Ketiga, hukum Bermu'amalah dengan bank bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional) ditetapkan dua hukum: bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah terbentuk perbankan Kewangan Syari'ah(yang asli) , tidak dibenarkan (haram); dan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum terbentuk Perbankan Kewangan Syari'ah, dibenarkan melakukan kegiatan transaksi di institusi kewangan konvensional dengan alasan keterpaksaan dan kecemasan (al dlarurat wa al hajat).Wallahualam..

No comments:

Post a Comment